Skip to content

onze producten

3d City Planner

door StrateGis

Data gedreven werken is tegenwoordig steeds belangrijker. Dit geldt ook voor stedenbouw. De 3D-Cityplanner van StrateGis is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het is een 3D visualisatie-, teken- en rekenmodel voor stedenbouwkundige vraagstukken. Een digitale weergave van de werkelijkheid waarmee je ingrepen kunt analyseren voordat ze in praktijk gerealiseerd worden. Deze tool beschikt over veel data en analyse mogelijkheden gericht op ruimtelijk en financiële analyses. Via externe modules zijn aanvullende analyses mogelijk, zo worden de producten van de andere projectpartners aan deze 3d-omgeving gekoppeld

Een specifieke module hiervoor is de leefbaarheidseffectrapportage (hierna: LER). Via veertig leefbaarheidsfactoren (zoals afstand tot voorzieningen, openbaar groen per inwoner, het fijnstof in de lucht en de parkeerdruk) visualiseert de LER op een kaart de huidige stand van zaken in de wijk. Staat er een plan of ontwikkeling op stapel, dan wordt zij aan deze factoren getoetst om de verandering van de leefbaarheid inzichtelijk te maken.

Accurate en actuele data

door Geomaat
drone-Geomaat

Voor elk project is een goede en volledige informatiebasis essentieel, dit geldt natuurlijk ook voor de wijk Liendert. Geomaat heeft binnen deze samenwerking in eerste instantie als doel om een zo volledig, nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke databasis te genereren. Een databasis, die de partners in deze samenwerking als input kunnen gebruiken voor hun aandeel in het gezamenlijk realiseren van de doelstellingen van de wijk Liendert.

In dit project wordt een 3D-omgeving van de wijk Liendert gemaakt. Anders dan bij deze stadsmodellen gebruikelijk is, wordt hiervoor drone data gecombineerd met mobile mapping data. De komende jaren worden Artificial Intelligence (A.I.) technieken steeds belangrijker bij het slim verwerken van data tot 3D puntenwolken en het extraheren van informatie. Omdat een 3D puntenwolk de basis is van een 3D-omgeving, versnellen A.I. technieken de ontwikkeling van stadsmodellen. Geomaat zal binnen deze samenwerking een innovatieve (A.I. gedreven) aanpak ontwikkelen voor het bouwen en onderhouden van 3D stadsmodellen.

Watermonitor

door Hydrologic & Neo

Wateroverlast bestrijden is essentieel voor de leefbaarheid en veiligheid van steden. Het belang hiervan neemt toe omdat klimaatverandering voor extremere weersomstandigheden zorgt. Steden spelen hierop in door de leefomgeving klimaatadaptief in te richten. Het goed kunnen duiden van water op straat is hierbij een essentieel onderdeel en draagt bij aan het ontwikkelen van een duurzame en veilige leefomgeving. Daarom wordt binnen dit project de WaterMonitor verder ontwikkeld – een toepassing gericht op het ontwerpen van een waterrobuuste openbare ruimte die bijdraagt aan het klimaatadaptief inrichten van steden.

De WaterMonitor is een dienst die door Hydrologic en Neo ontwikkeld en geleverd wordt. De tool kan zowel landelijk als internationaal toegepast worden. Daarmee kan regionale, nationale en uiteindelijk ook internationale economische waarde gegenereerd worden.

BoomPlus

door Neo

BoomPlus is een tool om bomen herkenbaar in beeld te brengen. Daarbij wordt de registratie van bomen opgewerkt naar een niveau wat analyses en besluitvorming voor ruimtelijke vraagstukken in de wijk optimaal ondersteunt. De registratie dient als verbindend element tussen beleving en digitale vastlegging van de fysieke leefomgeving. Daarmee is het een belangrijk element in communicatie met bewoners. Tevens biedt de gedetailleerde registratie handvatten voor analyses en modellering van hittestress, geluid en groene baten, maar ook van ondergrondse ruimtebeslag en risico’s als gevolg van wortels, voor aanleg van netwerken als WKO (energietransitie), drinkwater en glasvezel.

Het Boomregister wordt door Neo ontwikkeld en is een landsdekkende registratie. In dit project ligt de focus op het groen in de stedelijke omgeving. De toepassingen en business case spitsen zich dan ook toe op die stedelijke omgeving.

Groene Baten Planner

door het RIVM

De Groene Baten Planner (hierna: GBP) is een door het RIVM ontwikkelt beslisinstrument voor ruimtelijke ordening. De GBP berekent de effecten van ruimtelijke ingrepen op natuurlijk kapitaal, en geeft antwoord op vragen zoals: ‘wat zijn de verwachte maatschappelijke baten van het toevoegen van groen in deze wijk/stad? Welke voorgestelde ingrepen geven de meeste verwachte maatschappelijke baten?’. Gedurende 2021 is de GBP beschikbaar gekomen als een API die gekoppeld kan worden aan 3D planinstrumenten zoals de Tygron Engine en ESRI’s Urban Modeller.

Binnen dit project is de doelstelling om de GBP verder te ontwikkelen en uit te breiden met de baten van bijvoorbeeld vermindering van hitte en geluidsoverlast en actieve mobiliteit zoals wandelen en fietsen. Met deze aanvullende kennis kunnen we ontwikkeling van een gezonde en groene leefomgeving nog beter in beeld brengen. Daarnaast wordt de GBP gekoppeld aan de 3D Cityplanner en uitgebreid met nieuwe invoermodules om op die manier meer accurate berekeningen te kunnen maken.